ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

„Спечели 2 бутилки вино KABILE от Вила Ямбол!“

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията „Спечели 2 бутилки вино KABILE от Вила Ямбол!“, се организира и провежда от БГ Радио, наречено по-долу за краткост “ОРГАНИЗАТОР”.

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Промоцията, наричани за краткост “ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА”. С регистрирането в промоцията участниците се съгласяват с официалните правила.

2.2. Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на Промоцията на Интернет адрес: https://www.bgradio.bg/

2.3. Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва и/или променя Официалните Правила, като допълненията и/или промените влизат в сила след официалното им публикуване на Интернет адрес: https://www.bgradio.bg/

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ

Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.

ЧАСТ 4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

4.1. Промоцията стартира на 03.10.2022 г. и продължава до 28.10.2022 г. включително.

4.2. Организаторът на Промоцията има право да променя сроковете й, като известява за това на Интернет адрес: http://http://www.bgradio.bg при условията на т.2.3. от настоящите правила.

ЧАСТ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

5.1. Промоцията е валидна за всички физически лица, навършили 18 години и живеещи на територията на Република България.

5.2. В промоцията нямат право да участват служителите на Fresh Media Bulgaria, както и членовете на техните семейства.

5.3. В случай, че Организаторът открие или установи нередовен участник по реда на 5.1 и 5.2., то той има право да анулира получената от него награда или по своя преценка да не го допусне до участие в тегленето на наградите.

ЧАСТ 6. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОВЕЖДАНЕ И ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1. За участие в Промоцията лицата, отговарящи на изискванията на настоящите Правила могат да поздравят трето лице на телефон 02/9515535 на стандартната цена разговор в рамките на страната според индивидуалната тарифа на доставчика на телефонна услуга на Участника всеки делничен ден в часовия пояс 17-19 часа. Разговорът ще се излъчи в ефир на програмата на БГ Радио  между 18 и 20 ч.

6.2. Имената на печелившите ще бъдат обявени в ефира на БГ Радио.

6.3 Награда: 2 бутилки вино Кабиле

ЧАСТ 7. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

Организаторът има право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 от Официалните Правила, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата и/или форсмажорни  обстоятелства.

ЧАСТ 8. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Всеки потенциален спор между Организатора на промоцията и участници в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

ЧАСТ 9. ПУБЛИЧНОСТ

9.1. Организаторът си запазва правото да публикува снимки или материали, предоставени от печелившите участници, изцяло или отчасти по начин, който считат за подходящ, без да е необходимо допълнително съгласие от страна на печелившите участници и без да се дължи възнаграждение, при съответно спазване на законодателството за защита на личните данни.

9.2. Участниците се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори, електронна поща, SMS или друг начин по време на промоцията и след това.