ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

“Спечели онлайн курс М@турата и Стартер”

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията “Спечели онлайн курс М@турата и Стартер” се организира и провежда от БГ Радио, наречено по-долу за краткост “ОРГАНИЗАТОР”.

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Промоцията, наричани за краткост “ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА”. С регистрирането в промоцията участниците се съгласяват с официалните правила.

2.2. Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на Промоцията на Интернет адрес: https://www.bgradio.bg/

2.3. Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва и/или променя Официалните Правила, като допълненията и/или промените влизат в сила след официалното им публикуване на Интернет адрес: https://www.bgradio.bg/

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ

Промоцията “Спечели онлайн курс М@турата и Стартер” се организира и провежда на територията на Република България.

ЧАСТ 4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

4.1. Промоцията стартира на 17.10.2022 г. и продължава до 23.10.2022г. включително.

4.2. Организаторът на Промоцията има право да променя сроковете й, като известява за това на Интернет адрес: https://www.bgradio.bg/

ЧАСТ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

5.1. Промоцията е валидна за всички физически лица, навършили 18 години и живеещи на територията на Република България.

5.2. В промоцията нямат право да участват служителите на Fresh Media Bulgaria, както и членовете на техните семейства.

5.3. В случай, че Организаторът открие или установи нередовен участник по реда на 5.1 и 5.2., то той има право да анулира получената от него награда или по своя преценка да не го допусне до участие в тегленето на наградите.

ЧАСТ 6. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОВЕЖДАНЕ И ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1. За участие в Промоцията е необходима регистрация. Регистрацията се извършва лично от участника в Промоцията в периода от 00 ч. на 17.10.2022 г. и до 00:00 ч. на 23.10.2022 г., чрез правилно попълване на регистрационната форма в Интернет страницата на www.bgradio.bg. За участие в Промоцията лицата, отговарящи на изискванията на настоящите Правила, могат да се регистрират всеки ден от периода на Промоцията. 

6.2. Регистрацията за участие е напълно безплатна.

6.3. За да участват в тегленето на наградата, участниците трябва да се регистрират и да отговорят вярно на поставения от Организатора въпрос в Промоцията. Участници, които са дали верен отговор ще участват с една позиция в тегленето на наградите.

6.4. Наградата е безплатен абонамент за онлайн курс М@турата по БЕЛ за 7. клас на издателство Клет България

ЧАСТ 7. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

Организаторът има право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 от Официалните Правила, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата и/или форсмажорни  обстоятелства.

ЧАСТ 8. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Всеки потенциален спор между Организатора на промоцията и участници в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

ЧАСТ 9. ПУБЛИЧНОСТ

9.1. Организаторът си запазва правото да публикува снимки или материали, предоставени от печелившите участници, изцяло или отчасти по начин, който считат за подходящ, без да е необходимо допълнително съгласие от страна на печелившите участници и без да се дължи възнаграждение, при съответно спазване на законодателството за защита на личните данни.

9.2. Участниците се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори, електронна поща, SMS или друг начин по време на промоцията и след това.